Trang chủ Du Lịch Miền Trung Tour Đà Nẵng VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN – GIÁ PHÒNG
Giảm giá!

VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN – GIÁ PHÒNG

1,490,000.00

Resort : Vinpearl Hộ An 5 sao

Giá : 1490 000 VND/KHACH/D

 

Mô tả

VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN – GIÁ PHÒNG

VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN – GIÁ PHÒNG

2 NGÀY 1 ĐÊM

Loại phòng Builidng

Gói BB : 1 490 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 1 đêm tại resort , 01 bữa buffet sáng. Trẻ em 4-11 tuổi : 460 000 vnd/bé.

Loại Phòng Villa 3 phòng ngủ cho 6 khách lớn

Gói BB : 1 745 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 1 đêm loại phòng villa , 01 bữa buffet sáng. Trẻ em . Miễn phí 01 trẻ em.

3 NGÀY 2 ĐÊM

Loại phòng Building

Gói BB : 2 880 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 2 đêm, 2 bữa buffet sáng . Trẻ em 4-11 tuổi : 870 000 vnd.

Loại Phòng Villa 3 phòng ngủ cho 6 khách lớn

Gói BB : 3 390 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 2 đêm loại phòng villa , 02 bữa buffet sáng. Trẻ em . Miễn phí 01 trẻ em.

4 NGÀY 3 ĐÊM

Loại phòng Building

Gói BB : 4 220 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 3 đêm, 3 bữa buffet sáng . Trẻ em 4-11 tuổi : 1 080 000 vnd.

Loại Phòng Villa 3 phòng ngủ cho 6 khách lớn

Gói BB : 4 985 000 vnd/ khách. Gồm : Lưu trú 2 đêm loại phòng villa , 02 bữa buffet sáng. Trẻ em . Miễn phí 01 trẻ em.

Thêm người
Extra guests
Giai đoạn/Period: 01/12/2020 – 30/11/2021
BB
BV
BG*
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ

Adult (aged from 12) with extra bed

1.200 1.490 2.740
Trẻ em (04 – dưới12 tuổi) có giường phụ

Child (aged 04 – under 12) with extra bed

600 890  

Theo BB/ Per BB

Trẻ em (04 – dưới 12 tuổi) không giường phụ

Child (aged 04 – under 12) without extra bed

360 650
Trẻ em (dưới 04 tuổi) chung giường

Child (aged under 04) sharing bed

Miễn phí/ Free of charge

(*) Không áp dụng cho trẻ em/ Not applicable to children

  • Tính từ người vượt quá số lượng người mặc định trong 01 phòng/ Surcharge is applied to the number of guests exceeding the default number of adults for one.
  • Tối đa 01 giường phụ trong 01 phòng, không áp dụng ở biệt thự/ Maximum 01 extra bed in one room, not applicable to villas.

PHỤ THU ĂN TỐI GALA 31/12: BẮT BUỘC.

SURCHARGE FOR GALA DINNER 31 DEC: COMPULSORY.

Người lớn/ Trẻ em
Adult/ Child
31/12/2020
Người lớn (từ 12 tuổi)

Adult (aged from 12)

3.000

 

Người lớn/ Trẻ em
Adult/ Child
31/12/2020
Trẻ em 04- dưới 12 tuổi

Child (aged 04 – under 12)

1.520
Trẻ em dưới 04 tuổi

Child (aged under 04)

Miễn phí/ Free of charge

 4.  NHẬN PHÒNG & TRẢ PHÒNG VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN:

CHECK-IN & CHECK-OUT:

  • Thời gian nhận phòng (trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn):

Check-in time (unless specifically mentioned and/or confirmed by Hotel):

+    Thời gian nhận phòng từ 14:00 giờ ngày nhận phòng.
Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn .
(tùy theo tình trạng phòng sẵn có lúc nhận phòng) nhưng không sớm hơn 12:00 giờ trưa ngày nhận phòng.

Check-in time from 14:00 on arrival date. Early check-in prior to 14:00 hours should be notified in advance and to be confirmed by the Hotel.

(subject to availability upon check-in) but no earlier than 12:00 noon on check-in date.

+    Nhận phòng sớm trước 06:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.

Early check-in before 06:00 will be charged the equivalent of 100% of the Purchase Room Rates.

+    Nhận phòng sớm từ sau 06:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.

Early check-in from 06:00 to 12:00 noon will be charged 50% of the Room Rates.

  • Thời gian trả phòng (trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn):

Check-out time (unless specifically mentioned and/or confirmed by Hotel):

+    Thời gian trả phòng không muộn quá 12:00 giờ trưa ngày trả phòng.

Check-out time before 12:00 noon on departure date

+    Trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau:

50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.

Late check-out subject to the availability of rooms and to be confirmed by the Hotel with an additional charge as follows:

50% of the Room Rate if checking out from 12:00 to 21:00; 100% of the Room Rate if you check out after 21:00.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH LẺ TỪ 01-09 PHÒNG – KHÔNG ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI NẾU KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN.

PROMOTIONS ARE APPLICABLE TO FIT (01-09 ROOMS) – NOT COMBINED UNLESS SPECIFIC MENTIONED

Tên chương trình
Promotions
Chính sách giá
Pricing Policy
Điều kiện. điều khoản
Terms & Conditions
 

Đặt và thanh toán trước 1

Early Bird 1

 

80% giá hợp đồng

80% contract rate

Đặt trước 60 ngày trước ngày nhận phòng. Không áp dụng trong giai đoạn đỉnh điểm.

Thanh toán 100% tiền phòng tại thời điểm đặt phòng, không hoàn trả nếu hủy hoãn.

Advanced reservation 60 days prior to the arrival date. Not applicable in peak season. Fully prepaid, non-

refundable at time of reservation.

 

Đặt và thanh toán trước 2

Early Bird 2

 

85% giá hợp đồng

85% contract rate

Đặt trước 30 ngày trước ngày nhận phòng. Không áp dụng trong giai đoạn đỉnh điểm.

Thanh toán 100% tiền phòng tại thời điểm đặt phòng, không hoàn trả nếu hủy hoãn.

Advanced reservation 30 days prior to the arrival date. Not applicable in peak season.

Fully prepaid, non- refundable at time of reservation.

Đặt phút chót

Last Minute

90% giá hợp đồng

90% contract rate

Đặt trước 14 ngày trước ngày nhận phòng.

Thanh toán 100% tiền phòng tại thời điểm đặt phòng, không hoàn trả nếu hủy hoãn.

Advanced reservation 14 days prior to the arrival date.

Fully prepaid, non-refundable at time of reservation.

Đêm ở tối thiểu 03 đêm liên tục

Min. stay from 03 nights consecutive

95% giá hợp đồng

95% contract rate

Theo hợp đồng

Per contract

Đêm ở tối thiểu 07 đêm liên tục

Min. stay from 07 nights consecutive

93% giá hợp đồng

93% contract rate

Theo hợp đồng

Per contract

Đêm ở tối thiểu 15 đêm liên tục

Min. stay from 15 nights consecutive

90% giá hợp đồng

90% contract rate

Theo hợp đồng

Per contract

 CHÍNH SÁCH PHẠT HỦY KHÁCH LẺ TỪ 01-09 PHÒNG.

CANCELLATION/ LATE AMENDMENT/ NO-SHOW POLICY FOR FIT (01-09 ROOMS).

 

Phí hủy/ thay đổi
Penalties
Giai đoạn Thấp điểm
Low season
Giai đoạn Cao điểm
High season
Giai đoạn Đỉnh điểm
Peak season
Không phạt/

No charge

Trước (≥) 07 ngày/

Before (≥) 07 days

Trước (≥) 21 ngày/

Before (≥) 21 days

Trước (≥) 45 ngày/

Before (≥) 45 days

50% các đêm/

50% of nights

Trong giai đoạn 06-04 ngày/

Within 06-04 days

Trong giai đoạn 20-08 ngày/

Within 20-08 days

Trong giai đoạn 44-31 ngày/

Within 44-31 days

100% các đêm/

100% of nights

Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến/

After (≤) 03 days or no-show

Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến/

After (≤) 07 days or no-show

Sau (≤) 30 ngày hoặc không đến/

After (≤) 30 days or no-show

 

Chính sách phạt hủy đối với khách đoàn sẽ được áp dụng theo quy định tại xác nhận dịch vụ khách đoàn.

Cancellation policy for group is applied in accordance with the group confirmation.

V.  CHÍNH SÁCH THANH TOÁN KHÁCH LẺ TỪ 01-09 PHÒNG. PAYMENT POLICY FOR FIT (01-09 ROOMS)

Ngoại trừ các sản phẩm và/hoặc chương trình khuyến mãi và/hoặc giai đoạn với chính sách thanh toán khác biệt được đề cập rõ trong hợp đồng và/hoặc phụ lục hợp đồng và/hoặc xác nhận đặt phòng.

Yêu cầu Khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí tiền phòng và gói trong tiền phòng dựa trên xác nhận đặt phòng không muộn hơn hạn hủy hoãn không tính phí nếu Đối tác không có ký kết hợp đồng thanh toán nợ với Vinpearl hoặc quá giới hạn tín dụng.

With the exception of products and/or promotions and/or periods with a different payment policy as clearly stated in the contract and/or contract appendix and/or reservation confirmation.

Partner is requested to settle full payment of the room and packages based on the booking confirmation no later than the cancellation deadline without charge if no credit payment signed by both Parties or over credit limit.

VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN.

 DU LỊCH YẾN VIỆT HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH !

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN – GIÁ PHÒNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *